Kutheni Sinikela KuThixo?

Ungaphoswa

Ekhaya Yokomoya yeYoga Inkolelo eyimfihlakalo Ukholo Mysticism oi-Sneha Ngu USneha | Ukuhlaziywa: NgoLwesithathu, Julayi 25, 2012, 11:25 [IST]

Kutheni ucinga ukuba sinika uThixo umnikelo? Ngaba uyazi ukuba yavela phi le nkolelo? Kuya kufuneka uqaphele ukuba amaHindu anika uThixo ipleyiti yokunikela. Abantu ngamanye amaxesha bade baye kwinqanaba lokunikela ngamadini kuThixo nangona oko kwenziwe ngokungekho mthethweni ngurhulumente kudala. Masibone ukuba kulapho eli siko lokunika uThixo umnikelo okanye 'iprasad' yeziqhamo kunye nezinye izinto ezininzi zenzeka khona.

Iintsuku Zokuqala- Ukusukela ukuba umntu wayesisidalwa sokuqala, woyika yonke imikhosi yendalo. Imvula enkulu okanye umbane wamothusa. Wayecinga ukuba amandla athile angabonakaliyo ahleli phezulu esibhakabhakeni kwaye enza umonakalo ebomini babo ngesizathu esithile esingaziwayo. Babesoyika xa zonke izityalo zabo zatshatyalaliswayo ngenxa yentlekele yendalo efana nesiphango, umlilo okanye imvula.

Iminikelo eya kuThixo

Ke, baqala ukunikela ngenxalenye yemveliso yabo okanye ukutya 'kuThixo' okanye amandla angaziwayo njengomnikelo. Babefuna ukukholisa imikhosi engaziwayo nengabonakaliyo ezulwini. Kuqala baqala ngeziqhamo kunye nemifuno emva koko baqala ukubingelela izilwanyana ngembeko kaThixo. Esi senzo sehla saya kudala ukwenza inkolelo eyaziwayo yamaHindu yokuba, kufuneka unike uThixo umnikelo okanye 'iprasad' ngeziqhamo, imifuno okanye inyama nanini na kukho umnyhadala wezenkolo okanye umsitho.

Njengokunyoba- Uninzi lwamaxesha sikhumbula uThixo kuphela xa sisengxakini enkulu okanye sinqwenela into. Nangaliphi na ixesha esiwa kwimeko apho kunzima ukuphuma khona, sithatha igama likaThixo. Kwaye siyayenza naxa sifuna amanqaku amahle kuvavanyo, kunyuselo, ukonwaba kusapho okanye sinqwenela ukuba nemali eninzi kunye nethamsanqa. Ke, sicinga ukuba xa sinikela umnikelo kuThixo uyakonwabela kwaye uyakusinika yonke iminqweno yethu. Kodwa inyani kukuba uThixo uyabanceda abo bazincedayo. Umsebenzi onzima kunye nethamsanqa zihamba kunye.Njengombulelo wokuNika Sihlala sikholelwa kwaye silandela izinto ngokungaboni ngaphandle kokuzama ukuqinisekisa unobangela wazo. Abanye banikela umnikelo kuThixo ngenxa yokuba eli lisiko elidala kwaye abanye bayenza kuba bekholelwa ukuba lo ngumqondiso omncinci wokubulela kunye nokwazisa ngayo nantoni na uThixo abanike yona. Ngokwenyani le yeyona ngcinga ilungileyo yokunikela 'ngeminikelo' kuThixo, njengoko sihlala silibale ukubulela uThixo emva kokuba sikufumene oko sikufunayo. Thatha ixesha lemihla ngemihla ubulele uThixo ngayo nantoni na akunike yona.

Zama ukuqonda oyena nobangela wale nkolelo yamaHindu yokunikela kuThixo umnikelo ngaphambi kokuba ulandele isiko ngokungaboni.