Izityhilelo ezothusayo: Kutheni uDraupadi wayenamadoda amahlanu?

Ungaphoswa

Ekhaya Yokomoya yeYoga Inkolelo eyimfihlakalo Ukholo Mysticism oi-Sanchita Ngu USanchita Chowdhury | Ipapashwe: ngolwesiBini, nge-9 kaDisemba ngo-2014, ngo-17: 35 [IST]

Sonke siyazi ukuba eMahabharata, iDraupadi wayenamadoda amahlanu. Kodwa ngaba uyasazi esona sizathu sokuba wayenamadoda amahlanu? Funda ukuze ufumane.

Isalathiso seMahabharata sijikeleze abalinganiswa abaphambili: iPandavas kunye neKauravas. Le ngqungquthela ichaza imicimbi eyahlukeneyo ekhokelela kwimfazwe enkulu yaseMahabharata. Amabali obukhalipha ajikeleze bonke abalinganiswa abangamadoda be-epic abalwa umlo omkhulu, nokuba bayasinda okanye hayi. Kodwa omnye umntu obaluleke kakhulu kweli bali ngumfazi oye wabekwa uxanduva lokuzisa le mfazwe yentshabalalo. Ewe, sithetha ngeDraupadi.Uyenza kanjani i-cream yobisi ebusweni

NGABA UKRISHNA WAYISINDISA I-DRAUPADI KWIHLazo?

UDraupadi ungoyena mntu unamandla kuyo yonke le epic. Wayeyinkosazana yobukumkani basePanchala, umfazi kwiiPandavas ezintlanu kunye nomfazi oyindumasi onobulumko obukhulu kunye nokuzinikela emadodeni akhe. Yonke into malunga neDraupadi inomdla. Amabali obuhle bakhe obumangalisayo, ukuzingca kwakhe, ukuzinikela kwakhe, uthando lwakhe, isithuko sakhe kunye nesifungo sakhe esikhulu zonke ziyafana.

Kodwa ibinokuba ngumfazi wamadoda amahlanu, abangoobhuti? Kodwa njengoko imfihlakalo iqhubeka, siyazi ukuba uDraupadi wayemiselwe kwangaphambili ukuba abe nabayeni abahlanu ngenxa yelungelo lokuzalwa kwakhe kwangaphambili. Makhe sive ukuba kutheni uDraupadi wayenamadoda amahlanu.Uluhlu

INkosi uShiva's Boon

Ekuzalweni kwakhe kwangaphambili, uDraupadi wayeyintombi ye-ascetic. Wayengonwabanga kuba wayengazukutshata. Ekhungathekiswe yile nto, waqala ubunzima obukhulu ukukholisa iNkosi uShiva. Emva kweminyaka emininzi yokuzohlwaya, u-Lord Shiva wayonwabile kwaye wabonakala ngathi uza kunika inkululeko. Ucele umyeni oneempawu ezintlanu.

Uluhlu

Iimpawu

UDraupadi ucele iimpawu ezintlanu kumyeni wakhe. Eyokuqala yokuba abe yindoda enesimilo. Okwesibini, kufuneka abe ligorha. Okwesithathu kufuneka abe mhle. Okwesine, kufanele ukuba abe nolwazi kwaye owesihlanu ukuba abe nobubele nothando.

Indlela yokusebenzisa amanzi rose ukususa izangqa emnyama
Uluhlu

Ayingomntu Mnye Nje

U-Lord Shiva wacinga okwethutyana emva koko wathi zonke ezi mpawu zintlanu azinakubakho emntwini omnye. Kungoko ke wasikelela uDraupadi ngethamsanqa lokuba ekuzalweni kwakhe okulandelayo, uya kuba nabayeni abahlanu abaya kuba nazo zonke ezi mpawu zintlanu, ngokukodwa. Ke ngoko, xa wayezalwa njengo-Draupadi kukumkani uDrupad, wayezimisele ukutshata nabantakwabo bahlanu.Uluhlu

Ukuziqhelanisa nePolyandry

Ngaphandle kwentsomi, asinakuyihoya into yokuba isithembu nesithembu zazisenziwa ngezo ntsuku. I-Polyandry, kule meko inokubangelwa yinto yokuba kukho amantombazana amancinci azalwe kumantla- Ntshona eIndiya. Ukuza kuthi ga kumhla, njenge-Uttar Pradesh, iRajasthan kunye neHaryana banokunqongophala kwamantombazana xa kuthelekiswa namakhwenkwe. IHastinapur yakudala yayikwindawo ethile kufutshane nale mimandla. Ke, kunokwenzeka ukuba uDraupadi wayetshatele kubantakwabo abahlanu ngenxa yokunqongophala koomolokazana abafanelekileyo kubo bonke.

Uluhlu

Isicwangciso sikaMama

Emva kokubuyela ekhaya evela esayamvara noDraupadi, ngenjongo, u-Arjuna ubhekisa kunina kuqala 'Jonga mama, yintoni le siyizisileyo.' U-Kunti, engacingi ukuba u-Arjuna wayebhekisa phi, ngokungathandabuzekiyo wacela unyana wakhe ukuba abelane ngayo nantoni na nabantakwabo. Ke, ukuze bathobele umyalelo kanina, bonke abahlanu bamkela uDraupadi njengomfazi wabo. Ukuyijonga ngokuchanekileyo, uKunti wayefuna ukuba oonyana bakhe bamanyane ukuze babe kunye ukuze baphumelele emfazweni xa imfazwe isiza kuba wayesazi ukuba kuya kubakho imfazwe. Wabona ukuba ubuhle bokuthatha umoya kukaDraupadi buza kwahlula oonyana bakhe. Wayebabona ukuba bonke bayamrhalela. Yayiyinto enobuchule kakhulu leyo yenziwa nguKunti. Ucele oonyana bakhe ukuba babelane naye ukuze bangaze balwe ngenxa yakhe.